бул. България 110, бл.С, ет.1, офис 2+359 847 10 80info@edita.net0-24 (с предварителна уговорка)

Общи условия

terms-and-conditions

Представените в този уебсайт продукти се отдават под наем от фирма Edita Event. При предаването на техниката се сключва договор и/или приемо-предавателан протокол, в който е описано състоянието, комплектовката и конкретните серийни номера на предоставените продукти, както и срокът, на наемане, наемната цена и задълженията на наемателя и наемодателя. При сключване на договор с юридически лица, наемателят следва да докаже, че той е легитимен представител на ЮЛ и е упълномощен да представлява фирмата за целите на съответната сделка. При сключване на договор с физически лица, фирма Edita Event си запазва правото да изисква депозит за наетата техника, който наемателят получава обратно след връщането на техниката в сътоянието, в което е получена. В случай, че при връщането на техниката се установят щети причинени в следствие на нейната неправилна експлоатация или повреди нанесени умишлено или по невнимание, част или целият депозит би могъл да бъде задържан за покриването им. Плащането на депозит не освобождава наемателя от отговорностите му относно съхранението, правилната експлоатация и връщането в договорените срокове на наетата техника, както и от сумата договорена за наемането..

Ценовите предрожения, представени в този уебсайт се отнасят за работни дни и период от 8.00 до 19.00 часа. Ценовите предрожения, за 1/2 ден се отнасят за работни дни и период от 9.00 до 14.00  или от 14.00 до 19.00 часа. За всякаква допълнителна информация или договаряне на условия, различни от посочените в ценовите предложения, моля свържете се с нас на телефоните за контакт.

Menu